لذت اینترنت اشیا

تنها پلت فرم فارسی ، کد باز و رایگان اینترنت اشیا


شروع رایگان بیشتر بدانید

Collectجمع آوری

اطلاعات حسگر های خود را به صورن امن و خصوصی به سرور های ابری ارسال نمایید

Analyzeتحلیل

داده های خود را تجزیه و تحلیل نمایید

Actواکنش

نسبت به اطلاعات جمع آوری شده واکنش نشان دهید

پروژه های منتخب و داستان مشتریان